จิตสำนึกแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย

จิตสำนึกแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย

หากเราอยู่ในโลกของการขาดแคลนเราจะมีความเชื่อที่ตรงกันข้ามกับจิตสำนึกมั่งคั่งร่ำรวย ขอให้สำรวจความเชื่อและขอให้เปลี่ยนความเชื่อมาเป็น จิตสำนึกแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวย ดังต่อไปนี้

  1. เรามีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้ว สำหรับสร้างความมั่งคั่งและพร้อมที่จะประสบกับความมั่งคั่ง เราอาจถูกสอนมาให้เชื่อว่าความต้องการของเราต้องได้รับการตอบสนองด้วยวัตถุสิ่งของภายนอก แต่แค่เรารู้ว่าเราต้องการสิ่งใดจริงๆ เราก็กำหนดสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาในใจก่อน วัตถุภายนอกเหล่านั้นจะค่อยๆปรากฏเข้ามาในชีวิตของเราเอง
  2. สร้างความมั่งคั่งบริบูรณ์ให้เกิดขึ้นในจิตใจก่อน ตระหนักในตนเองว่าความจริงแล้วเราไมได้ขาดแคลนสิ่งใดเลย สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนา หรือเราจำเป็นต้องใช้ในชีวิต สิ่งนั้นมีอยู่แล้วครบถ้วนในตัวเรา ทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาทางกายเป็นผลพวงของความคิดในจิตใจ ดังนั้นความมั่งคั่งจะเป็นไปตามทรรศนะและความเชื่อทางความคิดในจิตใจของเราเอง
  3. การที่เราจะรู้จักกับความมั่งคั่ง ร่ำรวย เราต้องเรียนรู้ที่จะหยุดแบ่งแยกตัวเราออกจากความมั่งคั่ง ผู้ที่มีความมั่งคั่งย่อมเชื่อว่าไม่มีการแบ่งแยกระหว่าง ความคิดเกี่ยวกับความมั่งคั่ง การปฏิบัติเพื่อความมั่งคั่ง และสิ่งที่เรียกว่าความมั่งคั่ง เพราะทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน เราไม่ได้เข้าสู่ความมั่งคั่ง แต่ความมั่งคั่งภายนอกจะเข้ามาสู่เราต่อเมื่อเราเข้าใจความหมายของความเป็นหนึ่งเดียว
  4. เราจะมั่งคั่ง ร่ำรวย ไม่ได้เลย ถ้าเราคิดว่าเราไม่คู่ควร จงคิดใหม่ว่า เราอยู่ในโลกที่มุ่งแต่จะช่วยเหลือกัน เรารู้คุณค่าของตัวเอง เราแต่ละคนคู่ควรกับสิ่งดีงาม และแต่ละคนมีความตั้งมั่นในจิตวิญญาณที่มั่นคง
  5. จงร่วมยินดีกับความมั่งคั่ง ร่ำรวยของผู้อื่น เราไม่มีทางร่ำรวยได้เลยถ้าคุณมีความผูกใจเจ็บ ชอบวินิจฉัยผู้อื่น มีความโกรธ ความริษยา ความเกลียด ความกลัว ความเครียด สิ่งเหล่านี้จะขัดขวางเราไม่ให้ร่ำรวย
  6. จงปลูกฝังความเชื่อที่ว่า คนที่มีความมั่งคั่งขึ้นมาได้เพราะเขาควรค่าแก่ความมั่งคั่งร่ำรวยนั้น และความสำเร็จของคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าตนเองบกพร่องจนอยากมีอย่างเขาบ้าง จงให้ความรักและความยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยทุกคน
  7. ส่งความรักให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ พร้อมกับดำเนินชีวิตต่อไปเพื่อสร้างชีวิตของเราให้มั่งคั่งร่ำรวย