หัวใจความรวยหรือหัวใจเศรษฐี

หัวใจความรวย เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ดัดแปลงมาจากหัวใจเศรษฐี  การที่บุคคลหนึ่งจะรวยได้นั้นควรประกอบความคุณสมบัติดังต่อไปนี้

หัวใจเศรษฐี

 

1. หัวใจความรวยข้อแรก อุ ย่อมาจาก อุฏฐานสัมปทา หมายความว่าพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ (ขยันหา)

ขยันหา คำว่าขยันหมายถึงการเดินไปข้างหน้า เมื่อตื่นนอนขึ้นมาก็เดินไปข้างหน้าทันที เงินเป็นของกลางใครขยันก็เดินออกไปหาเงินไปก่อน เพราะเงินถูกออกแบบมาให้อยู่กับคนขยัน ใครขยันมากคนนั้นก็ได้เงินมาก ใครขยันน้อยคนนั้นก็ได้เงินน้อย จำไว้ว่าใครขยันเงินก็อยากอยู่กับคนนั้น ส่วนใครเกียจคร้านเงินก้ไม่อยากอยู่ด้วย

2. หัวใจความรวยข้อสอง อา ย่อมาจาก  อารักขสัมปทา หมายความว่า การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบธรรม ( รักษาดี)

รักษาดี หมายความว่าหากมีเงินก็ควรก็เก็บไว้ก่อนใช้จ่าย ไม่ใช้เงินเข้ามือซ้ายมือขวาจ่าย หรือเงินเข้ามือขวามือซ้ายจ่าย การเก็บเงินพอจะบอกประโยชน์ได้ดังนี้ หากเรามีเงินเก็บจะทำให้เรามีสุขภาพจิตดี มีชีวิตที่สมบูรณ์กว่าที่เป็นอยู่

3. หัวใจความรวยข้อสาม กะ ย่อมาจาก  กัลยาณมิตตา หมายความว่าการคบหาสมาคมกับคนดีมีคุณธรรม มีน้ำใจ (มีกัลยาณมิตร)

มีกัลยาณมิตร การคบหาเพื่อนที่ดีทำให้เรารวยขึ้นได้ เพราะรายได้ของเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่เราคบ 5 คน หากคบเพื่อนดีก็จะพาเราไปสู่สิ่งดี หากคบเพื่อนรวยเราก็จะรวย

4. หัวใจความรวยข้อสาม สะ ย่อมาจาก สมชีวิตา หมายความว่าารใช้จ่ายอย่างประหยัดพอเพียง ใช้ชีวิตสมถะ (ใช้ชีวิตพอเพียง)

คือการใช้ชีวิตแบบสมถะ พอมีพอใช้ ไม่ใช้จ่ายเกินตัว รู้ว่าสิ่งใดจำเป็นในชีวิตหรือสิ่งใดเป็นแค่ความต้องการแล้วเราจะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟื่อย ยึดหลักชีวิตเรียบง่ายและความพอเพียงในชีวิตมากกว่าอย่างอื่น

หากเราเข้าใจหัวใจเศรษฐีหรือหัวใจของการเป็นคนรวยแล้ว จะทำอะไรก็สำเร็จ ขยันหา-รักษาดี-มีกัลยาณมิตร-ใช้ชีวิตพอเพียง

ดูตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นต้นชัด เข้าใจตนเองให้มากที่สุด แล้วเมื่อนั้นเงินก็เข้ามาหาเรา