อยากรวย ต้องรู้จักการบริหารเงินส่วนบุคคล

เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเงินคือเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่ง เงินคือสิ่งดีงามของชีวิต เงินคือพลังงานด้านบวก ดังนั้นเมื่อได้รับเงินมาเราควรที่จะบริหารเงินที่ได้รับมาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นเมล็ดพันธุ์ (เงิน) ของเราเติบโตแล้วให้เราเก็บดอกผลกินได้ในอนาคต

moneymanagement

ในเรื่องทางการเงินนั้น มีมิติการเงินที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน คือ

1. อยากรวย ต้องรู้จักการหารายได้ อยากรวยต้องรู้ช่องทางของรายได้ที่เข้ามา ยิ่งรายได้มีมากหลากหลายช่องทาง ยิ่งทำให้เรารวยเร็วขึ้น

2. อยากรวย ต้องรู้จักการเก็บออมเงิน อยากรวยต้องรู้ว่า ควรเก็บออมเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ที่เข้ามา อยากรวย ต้องรู้สูตรในการเก็บออมเงิน คือ รายได้ – เงินออม = รายจ่าย

3. อยากรวย ต้องรู้จักประมาณในการใช้จ่าย รู้จักใช้ชีวิตพอเพียง ใช้ชีวิตสมถะไม่ฟุมเฟือย อยากรวย ต้องรู้จักใช้ชีวิตให้เรียบง่าย

4. อยากรวย ต้องรู้จักการลงทุน อยากรวย ต้องรู้ว่าทำยังไงให้เงินทำงานแทนเราบ้าง การลงทุนทำให้เมล็ดพันธุ์ของเงินเติบโตเร็วมากยิ่งขึ้น และนั้นทำให้เรารวย

วิธีรวยเร็ว หรือ อยากรวย เร็วนั้นก็ทำได้ง่ายๆคือ

1. เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น 2. ลดรายจ่ายให้น้อยลง 3. เพิ่มเงินออม 4. รู้จักลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงๆ

ดังนั้นการบริหารเงิน หมายถึง การนำเงินที่ได้รับมาบริหารจัดการเพื่อให้เงินอยู่ในมิติทั้ง 4 ด้านการบริหารเงินเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนรู้และทำได้โดยไม่ต้องใช้สูตร หรือทฤษฎีอะไรให้วุ่นวายแต่อย่างใด และการบริหารเงินเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะนิสัยการใช้จ่ายเงินจะบอกถึงความคิดภายใน และความรู้สึก เงินกับจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งเดียวกัน  การนำเงินที่ได้รับมาไปใช้จ่ายกับสิ่งใด สามารถทำนายอนาคตของคนคนนั้นได้เลยทีเดียว และสิ่งที่ทำให้คนรวยกับคนรวย    นับวันยิ่งต่างกันมาก เพราะการนำเงินที่ได้รับมาไปใช้ทำอะไรนั้นเอง คนรวยรู้จักนำเงินที่ได้รับมาไปลงทุน คนจนรู้แค่รายได้กับรายจ่าย ส่วนคนชั้นกลางมักใช้เงินที่ได้ไปซื้อสิ่งของที่ให้ความสะดวก สบาย และตอบสนองความต้องการของตนเอง เพราะฉนั้น อยากรวย ต้องหันมาบริหารการเงิน ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการนำเงินที่ได้รัมาไปลงทุน….นี้เป็นเคล็บลับความรวย

อ่านบทที่ 7